Tandartspraktijk van de Sande Teteringen

Tandarts Teteringen

Welkom bij tandartspraktijk van de Sande

In onze moderne praktijk ontvangt u algemene tandheelkunde, tegenwoordig ook wel mondzorg genoemd, waarbij we door samenwerking met diverse specialisten, zoals kaakchirurgen, orthodontisten en implantologen in staat zijn een volledig pakket tandheelkundige diensten aan te bieden. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de preventie van mondziekten waarvan cariës (gaatjes) en parodontitis (tandvleesproblemen) de belangrijkste zijn.

Onze praktijk beschikt over 4 behandelkamers waarin het team van tandarts(en), tandprotheticus, (geregistreerd)mondhygiënisten, receptie- stoel- en preventiemedewerkers actief is. Wij streven naar kwalitatief goede tandheelkunde waarbij het uitgangspunt voor de behandeling van onze patiënten is: het bereiken van levenslang gebitsbehoud.

Ons streven is: het bereiken van levenslang gebitsbehoud voor onze patiënten. Graag zien wij daarom dat u minstens één keer per jaar uw gebit laat onderzoeken.

U wordt ontvangen door een preventiemedewerker, zij zal uw gegevens controleren, uw gebit reinigen, periodiek röntgen foto’s maken en voedings- en mondhygiëne advies geven. Daarna zal de eindcontrole worden gedaan door de tandarts.

Omdat het in de mond nu eenmaal onmogelijk is om alles met het blote oog te zien, maken wij periodiek en individueel bepaald röntgenfoto’s (bite-wings).
Bij kinderen starten we hiermee graag vanaf ongeveer 5 jaar.

Tijdens het periodiek mondonderzoek van uw gebit kunnen zaken worden geconstateerd die behandeling behoeven. Hiervoor wordt een aparte afspraak gemaakt.
Het is mogelijk om bij uw behandeling verdoofd te worden. Vraag daar gerust naar.

Op verzoek geven wij u graag een kostenbegroting van de geplande behandeling. Boven een bedrag van 250 euro krijgt u standaard een kostenbegroting.
Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit.
Als bijzondere behandelingen nodig zijn, verwijzen wij u door naar een specialist (kaakchirurg, orthodontist, implantoloog).

Werkwijze

Kwaliteit

Ons team streeft naar kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en duurzame mondzorg. Met een vast team van behandelaren luisteren we, nemen we de tijd en leveren we maatwerk voor onze patiënt. We willen een open, vertrouwelijke cultuur creëren en een plezierige en veilige (werk)omgeving voor onze medewerkers.

Hygiëne

Goede hygiëne is belangrijk, zeker in een tandartspraktijk. Om de hygiëne te waarborgen, volgen wij de KNMT richtlijn Infectiepreventie in onze praktijk.
We werken met heldere protocollen op het gebied van onder andere reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium. Alle medewerkers worden op deze en andere richtlijnen getraind.

Huisregels:

 • Klant is koning, mits deze zich koninklijk gedraagt.
 • Wij doen ons best om u op de afgesproken tijd te helpen. Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat u toch even moet wachten.
 • Indien u verhinderd bent voor een afspraak, horen we dat graag minimaal 24 uur van tevoren, om kosten, berekend voor gereserveerde tijd, te vermijden.
 • De eerste keer dat een afspraak niet wordt nagekomen, beschouwen we als een vergissing. U krijgt dan een brief waarin e.e.a. nog eens uitgelegd wordt. Bij herhaling zal de gereserveerde tijd naar rato in rekening worden gebracht.
 • Indien u vaker met of zonder bericht afwezig bent, behouden wij ons het recht voor de behandelrelatie te beëindigen.
 • Agressief gedrag wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving uit het patiënten-bestand tot gevolg.
 • Door inschrijving accepteert u de betalingsvoorwaarden van Netpoint Factoring Factoring BV: klik hier.

Tarieven

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een zgn. UPT-code.

Onze prijzen zijn gebaseerd op de door de overheid bepaalde tarieven.

Klik hier voor de tarievenlijst van 2024.

Klik hier voor de indicatie van de materiaal- en techniekkosten van de meest voorkomende behandelingen in onze praktijk.

Voor meer informatie: www.allesoverhetgebit.nl

Betalen

Het maken en incasseren van de nota wordt verzorgd door Netpoint Factoring BV.

Netpoint declareert rechtstreeks via uw verzekering het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Het is afhankelijk van uw verzekeringspakket wat er vergoed wordt. Voor alle kosten die niet worden vergoed, ontvangt u een nota (per e-mail) van Netpoint.

Voor vragen over uw nota kunt u, bij voorkeur per internet, contact opnemen met: www.uwdeclaraties.nl
of bel: 0416-541509 (lokaal tarief).

Niet nagekomen afspraak

Niet nagekomen- of te laat geannuleerde afspraken (tenminste 24 uur van te voren) worden in rekening gebracht van 0-100% van de voorgenomen behandeling. De eerste keer dat dit voorkomt krijgt u een gestandaardiseerde brief met uitleg. Bij herhaling volgt een nota. Indien u vaker met of zonder bericht afwezig bent, behouden wij ons het recht voor de behandelrelatie te beëindigen.

Inschrijven bij tandartspraktijk van de Sande Teteringen

Indien u zich wilt inschrijven kunt u dit doen door een mail te sturen naar: info@tandartsteteringen.nl.

Telefonisch kan natuurlijk ook: 076 5713635, maandag TM donderdag van 9.00 tot 11.00 en van 13.00 tot 15.00 uur.

Bij het eerste bezoek aan de praktijk verzoeken we om een geldig legitimatie bewijs en uw zorgpas mee te nemen.

Tijdens het eerste bezoek (intake) zullen we het volgende doen:
– Afnemen van een medische vragenlijst
– Maken van pasfoto voor dossier
– Gebitsreiniging en – controle
– Röntgenfoto’s (indien nodig)
– Mondhygiëne instructie (indien nodig)

Gegevens wijzigen

Veranderingen zoals verhuizing, ander e-mail adres, ander telefoonnummer, gewijzigde gezinssituatie, ziekte, nieuwe medicatie, verandering van zorgverzekeraar en andere belangrijke informatie kunt u doorgeven per telefoon of e-mail, of bij uw eerstvolgende bezoek aan de praktijk.

Han - Tandartspraktijk van de Sande Teteringen

SPOED- & PIJNKLACHTEN

Tijdens openingstijden

Spoednummer: 076-5713635

Als u een pijnklacht heeft, stellen wij het op prijs als u zo vroeg mogelijk op de dag contact met ons opneemt. Dan kunnen we eventueel nog dezelfde dag een afspraak inplannen.

Spoedeisende klachten worden in principe dezelfde dag bekeken en indien mogelijk opgelost.

Buiten openingstijden

Voor spoedeisende klachten buiten onze openingstijden werken wij samen met Dental 365 Spoed Tandarts Breda.

Spoednummer: 085-0189465

De spoedgevallen dienst is uitsluitend bedoeld voor: 
• ongevallen
• nabloedingen
• acute, zeer heftige pijnklachten waarbij pijnstillers niet helpen

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. Aarzel niet om hierover contact op te nemen met onze praktijk zodat we dit kunnen bespreken. Vaak leidt dit tot een oplossing.
Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u gebruik maken van een onpartijdige klachtenregeling.

Wij volgen de klachtenregeling zoals die is opgesteld door de beroepsorganisatie KNMT. Deze regeling kunt u vinden op www.knmt.nl.

Uw mening telt !

Team van tandartspraktijk van de Sande Teteringen

Han van de Sande

Tandarts

Florentijn Mallant

Tandarts

Anne

Mondhygiënist

Maaike

Geregistreerd mondhygiënist

Inger

Receptionist

Laura

Preventieassistent

Lian

Preventieassistent

Linda

Preventieassistent

Susanne

Receptionist

 

Tandartspraktijk van de Sande

Bremhorst 9

4847 CK Teteringen

Aangesloten bij

BIG registraties

Han van de Sande:  19040702002

Florentijn Mallant:   29925959002

Maaike van Helvoirt-Bisschop:  39927513279

Globale kostenberekening

C001 consult t.b.v. intake a €53,50
M01 instructie mondhygiëne per 5 min €15,78
M03 gebitsreiniging per 5 min €15,78
X10 röntgenfoto's a €19,71
X 21 OPT a €84,48

Privacy- en cookieverklaring Tandartspraktijk van de Sande

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk van de Sande streeft ernaar om

uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie

die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende

wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring

informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde

gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering

van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en

gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of

waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

– Naam

– Geslacht

– Adres

– Postcode

– Woonplaats

– Geboortedatum

– BSN nummer

– Verzekeraar met nummer

– Telefoonnummer

– E-mail adres

– Gegevens betreffende uw gezondheid

– Naam van eventuele andere zorgverleners

– Tijdstip van uw afspraken

– Betalingsgegevens

 

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis

van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is

voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1

sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw

persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren

van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag

is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende

doeleinden:

 • Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven;
 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar

zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt

plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren

of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

 

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en

cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke

verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke

bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast

de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit

andere wetgeving.

Voor andere gegevens geldt een bewaartermijn van 7 jaar.

 

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende

beveiligingsmaatregelen getroffen.

Er is in de praktijk een privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd

 

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites

van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de

voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u

aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik

van maakt.

 

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn

informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden

opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de

bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende

soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

 • analytic cookies: om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt

gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren;

Model privacy- en cookieverklaring versie 1.0 25 mei 2018

 

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u

kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook

kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de

gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een

verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de

gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons

een e-mail te sturen aan info@tandarsteteringen.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 076-5713635. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te

reageren.

 

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan,

dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De

contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruikpersoonsgegevens

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze

wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom

aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de

hoogte bent.

 

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan

kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Tandartspraktijk van de Sande

Bremhorst 9

4847 CK Teteringen

076-5173635

info@tandartsteteringen.nl

Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.